အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔


ေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္း

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္၏ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔အစည္းကို ၂၀၁၄ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တြင္  စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္း ရန္ကုန္ ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဴ အဖြဲ႔နွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔တို႔သည္ အနီးကပ္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္း ရန္ကုန္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေပးေနေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘအဖြ႔ဲ မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေထြေထြညီလာခံ ျပဳလုပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကပါသည္။

 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔အစည္းအား info.aper@lfir.org   လိပ္စာအတိုင္းဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

 

 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔အစည္းအား ေဖ့ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္ရွဴနိုင္ပါသည္။

 အတန္း ေကာင္စီ

အတန္းေကာင္စီသည္ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကုိယ္စားလွယ္ ၊ အတန္းပိုင္ ဆရာ ဆရာမ ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦး နွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔ အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္နွစ္ဦး တို႔ ျဖင့္ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေနာက္ထပ္ မိဘမ်ားအားလည္း အတန္းေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။ အတန္းေကာင္စီတြင္ ထပ္မံ ပါဝင္လိုေသာ မိဘမ်ား ကၽႊန္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

 

အတန္းေကာင္စီ သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မွဴကို ၾကည့္ရွဴ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ နွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္း၊ ေလ့လာမွဴမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အၾကံၪာဏ္မ်ားေပးရန္ နွစ္စဥ္ ေလးၾကိမ္ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ အတန္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္။

  

 

မွတ္ခ်က္- တတိယသံုးလပတ္အတြက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းဆင္းပြဲ လက္မွတ္မ်ားကို ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သံတမန္ မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးပါလိမ့္မည္။

Credits: PEEP Dijonအတန္းေကာင္စီ


အတန္းေကာင္စီသည္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား ကိုယ္စားလွယ္ ၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ အၾကံေပး ေကာင္စီတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ အတန္းေကာင္စီ သည္ တစ္နွစ္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုၾကျပီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 

 

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား

ေက်ာင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ား

စာသင္နွစ္၏ျပကၡဒိန္နွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ပံ႔ပိုးသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား

နွစ္စဥ္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား

 

မဲဆႏၷအေပၚတြင္မူတည္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ပါသည္။

 

သင္ရိုးညႊန္တမ္း တိုးတက္မွဴမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

သင္ရိုးျပင္ပ လွဴပ္ရွားမွဴ အစီအစဥ္မ်ား

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး သန္႔ရွင္းေရးနွင့္ လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား

မိဘမ်ားအား ၾကိဳဆိုျခင္းနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ အေထြေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားသာမက ေက်ာင္းတြင္း လုပ္ေဆာင္မွဴမ်ားတြင္ မိဘမ်ား ပါဝင္ပတ္သတ္နိုင္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား

ေက်ာင္းပညာေရး ဖြဲ႔စည္းပံု

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ၾကိဳဆုိျခင္းနွင့္ ဂရုစိုက္ေပးျခင္း

   

 

၂၀၁၇ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ေျခာက္နာရီခြဲ တြင္ ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းေကာင္စီ အစည္းအေဝးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 


ေက်ာင္းသား ေကာင္စီ

ေက်ာင္းသားေကာင္စီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္နွင့္ သင္ယူမွဴ အေျခအေန တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား အားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပးရန္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၊ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ စကားရည္ အနိုင္လုေျပာျခင္းမ်ား စသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ပံံ့ပိုးျခင္းနွင့္ ပံုစံခ်ေပးျခင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေရးတယူခြင့္ျပဳေပးျခင္း

နိုင္ငံသားပီသမွဴ ေလ့က်င္းခန္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာမွဴမ်ား အား တိုးတက္ေစျခင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို မဆို တိက်စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ျခင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီထြင္နိုင္စြမ္းမ်ားကို အားေပးျခင္း

 

ေက်ာင္း၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း