လစဥ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

 

နွစ္ပတ္တိုင္းတြင္ ျပင္သစ္နုိင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးေနပါသည္။လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။

 

ေမလ ၁၀ရက္ေန႔ သတင္း- မၾကာခင္ျပီးဆံုးေတာ့မည့္ စာသင္နွစ္!


NEWSLETTER LFIR 10-05-2019.pdf
Document Adobe Acrobat 1.9 MB

ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႔သတင္း- ေက်ာင္းဝန္းအသစ္သတင္း?

Télécharger
NEWSLETTER LFIR 05-04-2019.pdf
Document Adobe Acrobat 2.9 MB

မတ္လ၂၁ရက္ေန႔သတင္း-မၾကာမီွ လာမည့္ ေက်ာင္းတြင္းဓာတ္ပံုမ်ား!

Télécharger
NEWSLETTER LFIR - 21-03-2019.pdf
Document Adobe Acrobat 4.8 MB

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ သတင္း- Ambassadeurs en Herbe ေနာက္ဆံုးျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကံေကာင္းေစရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း!

Télécharger
NEWSLETTER LFIR - 08-03-2019.pdf
Document Adobe Acrobat 688.9 KB

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔သတင္း-ေက်ာင္း၏အမွတ္တံဆိပ္အသစ္!

Télécharger
NEWSLETTER LFIR - 01-02-2019.pdf
Document Adobe Acrobat 2.3 MB

ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔သတင္း- ေက်ာင္း၏ လွပေသာ ခရစ္စမတ္ ပါတီပြဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း

Télécharger
NEWSLETTER LFIR 11-01-19.pdf
Document Adobe Acrobat 5.7 MB