စာသင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္ေနဆဲအခ်ိန္ကာလာတစ္ခုုၿဖစ္သည့္ LFIR (French International School of Yangon) သည္ အစီအစဥ္သစ္ေတြကိုေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။


       AEFE (The Agency for French Education Abroad) ၏ အဖြဲ ့၀င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစဥ္မၿပတ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိခဲ့ရာ
ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသာ၊ေက်ာင္းသူေပါင္း 170 ၿဖင့္ရပ္တည္ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ၿမင္မုွွေတြးရခဲ့တဲ့ မူၾကိဳအတန္းေတြကအခုခ်ိန္မွာေတာ့ မူၾကိဳအတန္းသစ္ေတြၿဖစ္သည့္ အသက္ ၃ႏွစ္ ႏွင့္ ၄ႏွစ္အရြယ္တို ့ကိုပါဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။


      AEFE ၏ ညြန္းၾကားခ်က္ႏွင့္ပံံ့ပိုကူညီေထာက္ပံမုွမ်ားႏွင့္အတူ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ မူၾကိဳ အတန္းအသစ္တစ္ခုၿဖစ္သည့္ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္မူၾကိဳအၾကိဳ အတန္းသစ္တစ္တန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။  LFIR ေက်ာင္းမွ အသက္ (၂) ႏွစ္မွ အသက္ (၅) ႏွစ္အရြယ္ မူၾကိဳကေလးမ်ားကိုစတင္ ၾကိဳဆိုလ်ွက္ရွိပါသည္။
CP Class ၿဖစ္သည့္ အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္အတန္းသည္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံပညာေရးတြင္ အေရးၾကီးဆံုးေသာအေၿပာအေ၇း စာဖတ္နုိင္ေရးတို ့အတြက္အေရးၾကီးဆံုးေသာ အတန္းတစ္ခုအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။


         ကေလးငယ္မ်ားပညာသင္ၾကားရာတြင္ အဓိကအေၿခခံ ၅ခ်က္ကိုအေၿခခံ၍ အေလးအနက္ထား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေနပါသသည္။
   ၁) ကေလးငယ္မ်ား၏ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ၿဖစ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ၿပင္သစ္ဘာသာစကာမ်ားကိုအေၿခခံ အဓိကထားသင္ၾကားေပးပါသည္ ။
  ၂) အတန္းတြင္ အားကစားလုွပ္ရွားမုွမ်ားၿဖင့္၊ သင္ၾကားေပးပါသည္။
  ၃) ပန္းခ်ီ ႏွင့္အႏုပညာဖန္တီးနုိင္စြမ္းမုွမ်ားကို ေက်ာင္း၏သင္ရုိးတစ္ခုအေနၿဖင့္ ပါ၀င္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
  ၄) အဓိကအေရးၾကီးဆံုၿဖစ္သည့္ ေတြးေခါ ္မုွပံုစံကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ကမၻာေပါ ္ရွိအေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ားထည့္သြင္း၍ (အခ်ိန္၊ ေနရာ ၊ေနထိုင္မုွပံုစံ) စသည္တို ့ကိုပါထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးပါသည္။
ဘာသာစကားမ်ားကို အဓိကထားသင္ၿကားေပးသည့္ေက်ာင္းၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရဲ၀င့္စြာေၿပာတတ္ေစရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မုွရွိလာေစရန္ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းစတင္တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ လုွပ္ရွားမုွကစားမုွမ်ား ႏွင့္ အတူတကြသင္ၾကားေပးၿခင္းေၾကာင့္မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မုွရွိလာေစရန္ႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကိုရဲ၀င့္စြာ အသံုးၿပဳတတ္လာေစရန္သင္ၾကားေပးပါသည္။


    AEFEသည္ အဖြဲ ့အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသာ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဘာသာစကားမ်ား ကြ်မ္းက်င္စြာေၿပာတတ္ေစရန္လည္းၿဖစ္ပါသည္။ AEFE ၏အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ အာရွနုိင္ငံမ်ားတြင္ေက ်ာင္းေပါင္း ၃၇ေက ်ာင္းနွင့္အဖြဲ ့အစည္းေပါင္း ၄၉၄ ခုၿဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္ ့
အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုသာမက ၿမန္နုိင္ငံတြင္ရွိေသာအဖြဲ ့၀င္တစ္ခုၿဖစ္သည့္ LFIR ေက်ာင္းသည္လည္း ၿပင္သစ္စာသင္ရုိးညွြန္တမ္းမ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ ႏုိင္ငံတကာ
ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းၿဖစ္ပါသည္။ AEFE အဖြဲ ့အ၀င္တစ္ခုၿဖစ္ခဲ ့ရသည့္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ၾကိဳစားမုွမ်ားႏွင့္အတူ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀ေသာဆရာ၊ဆရာမ မ်ား ႏွင့္ပညာသင္ၾကားရၿခင္းမွာ LFIR ေက်ာင္း၏ အခြင့္လမ္းတစ္ခု
လည္းၿဖစ္ပါသည္။
  LFIR ေက်ာင္းသည္ လာမည့္ စတင္ဘာလ ၊ ၂၀၁၈တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ အတန္းသစ္တစ္ခုၿဖစ္သည့္ grate 10 ကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လာမည့္ႏွစ္ 2021 ခုႏွစ္အတြက္ေၿဖဆိုမည့္ နုိင္ငံတကာအသိိမွတ္ၿပဳ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲကိုေၿဖဆိုနုိင္ရန္အတြက္ၿဖစ္ပါသည္။
  LFIR ေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ၿပဳ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နိုင္ငံတကာအသိမွတ္ၿပဳ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ ၀င္ေရာက္ေၿဖဆိုနုိင္ရန္အတြက္ အဓိကထား အၿပည့္အ၀ ကူညီေထာက္ပံ့သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
    LFIR ေက်ာင္းသည္ ၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

ဖုန္း - 09 457 499 063

 

 

Télécharger
curriculum.docx
Document Microsoft Word 15.5 KB