ျပင္သစ္ ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစ ည္း

 

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အစည္း

 

ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျပင္သစ္နိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ၾကီး ဌာနမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ျပည္ပရွိ  ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။

 

ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျပည္ပတြင္ရွိေသာ ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္ ကိုလည္းအာမခံေပးထားပါသည္။ ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္ ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္နွင့္ ျပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမွဴ၊ ဘာသာစကားမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုး လႊမ္းမိုးနိုင္ေစရန္လည္း အဓိက က်ေသာေနရာတြင္ပါဝင္သည္။

 

ျပည္ပတြင္ ျပင္သစ္ေက်ာင္းအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ အၾကံၪာဏ္ေပး ေထာက္ပံ့ ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလညး္ျဖစ္ေပသည္။

 

 

ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ပါရီျမိဳ႔နွင့္ နန္႔ ျမိဳ့တို႔တြင္ တည္ရွိျပီး အသိအမွတ္ျပဳေက်ာင္းေပါင္း ၄၉၄ ေက်ာင္းနွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

 

ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်ာင္းကို တိုက္ရုိက္စီမံသည္။

အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၆ ေက်ာင္းရွိသည္္။႔

 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေက်ာင္း ၂၆၄ ေက်ာင္းရွိပါသည္။

 

ကၽႊန္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 

ျပည္ပတြင္ မိသားစုနွင့္အတူေနထိုင္ေသာ ကေလးမ်ား ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ယူနုိင္ေစရန္ ျပင္သစ္အစိုးရမွ ၾကိဳးပမ္းေပးမွဴ

အိမ္ရွင္နိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွဴ၊ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးစနစ္မ်ားနွင့္ ထိေတြ႔ၾကီးျပင္းေစျခင္းျဖင့္ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဴမ်ားတြင္အေထာက္အကူျပဳနိင္ေစျခင္း

နိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအားေခၚယူျခင္းျဖင့္ ျပင္သစ္ဘာသာစကားနွင့္ယဥ္ေက်းမွဴအား လႊမ္းမိုးေစျခင္း

ေက်ာင္းလခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ မိသားစုမ်ားအား အကုန္အက်သက္သာေအာင္ကူညီေပးျခင္း

 

ေက်ာင္းကြန္ရက္အတြင္းရွိ မည့္သည့္ ေက်ာင္းမဆို တက္ေရာက္ေနေသာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးကေလးမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား အပ္နွင္းေပးျခင္း

 

ကၽြန္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 

ျပည္ပရွိ ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းရွာေဖြေပးျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္း ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားညွိနွိဳင္းေပးျခင္းနွင့္ စစ္ေဆးေပးျခင္း ၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း

ဆရာဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားအျပင္ သင္ၾကားေရးပိုင္းမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ အရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္ေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ေရးကို ညႊန္ၾကားစီမံေပးျခင္း

ေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခြဲမွဴ ၊ တီထြင္ၾကံဆမွဴ ၊ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူမ်ား နွင့္ သင္ၾကားေရးမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့အကူအညီမ်ားေပးျခင္း

ျပင္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား ေပး၍ကူညီေပးျခင္း

 

ေအာင္ျမင္ေသာ နိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္ ပိုမိုအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ပညာေရး ကို ရွာေဖြနိုင္ရန္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားေပးျခင္း

 

ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ပညာေရးကြန္ရက္

 

ေက်ာင္းေပါင္း၄၉၄ေက်ာင္း

နိုင္ငံေပါင္း၁၃၅နိုင္ငံ

ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၃၀၀၀၀ ဦး

 

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္

 

ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၅၀၀ ကို ျပင္သစ္ျပည္ပ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း

 

ေဒသခံဝန္ထမ္းဦးေရ ၁၅၀၀၀ ခန႔္အပ္ထားျခင္း

 

ေက်ာင္း၏ အရည္အေသြး စံနွဳန္းမ်ား

 

ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ား၊သင္ၾကားမွဴစနစ္မ်ားျဖင့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားအားလံဳးသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႔လိုပါက အျခားျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္မလိုဘဲ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

 

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံသားမ်ားသာမက အျခားနိုင္ငံသားမ်ားကိုပါ လက္ခံေပးျခင္း ၊ ျပင္သစ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာျပင္သစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားခန္႔အပ္ေပးျခင္း စေသာ အသိအမွတ္ျပဳစံနွဳန္းမ်ားအတိုင္းေက်ာင္းမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

 

 

ေက်ာင္းလခအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံေပးျခင္း

 

မိသားစုမ်ားအား အကူအညီေပးနိုင္ရန္ ကေလးမ်ား၏ေက်ာင္းလခမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားခ်ီးျမွင့္မွဴရွိသည္။အသက္သံုးနွစ္ရွိေသာျပင္သစ္ကေလးသို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ား ပိုမို မွတ္ပံုတင္သြင္းျခင္းနွင့္ ျပင္သစ္ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ျခင္းတို႔သည္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။