ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္ ၏ စာေမးပြဲမ်ား

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္ မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား နွစ္စဥ္ ၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္းေအာင္ျမင္မွဴ မ်ားနွင့္အတူ ျပင္သစ္အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္လတ္မွတ္ ဒီအမ္ဘီ ဒီပလိုမာအတြက္ပါ ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ျပင္သစ္နိင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ဒီအမ္ဘီ စာေမးပြဲအတြက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ တရားဝင္စာေမးပြဲစင္တာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေနာက္ဆံုးအတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားတကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေျဖဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Cambridge မွ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုနိုင္ျပိး ျပင္သစ္စကားမေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ DELF စာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ကြဲျပားျခားနားေသာ အသက္ေမြးဝမး္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား

 

စာသင္နွစ္အေတာအတြင္းတြင္ ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာငး္ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနွင့္ ပညာေရး ေတြးေခၚမွဴမ်ားအတြက္ အၾကံေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ဆရာဆရာမမ်ားမွလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေကာင္းဆံုး အကူအညီမ်ားေပးနိုင္ရန္ ျပင္သစ္ျပည္ပ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ ေလ့က်င္ေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ဝင္ေရာက္ေလ့က်င္ေနပါသည္။

 

ဒုတိယေျမာက္အတန္းမွစျပီး ေက်ာင္းအုပ္နွင့္ အလယ္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၅၄ နာရီၾကာ တစ္ဦးျခင္းစီအတြက္ အၾကံၪာဏ္ေပးမွဴကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

 

အဂိုရာ ဝဘ္ဆိုဒ္ သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ရွိေသာ ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ား မွ အထက္တန္းျပီးဆံုးသူမ်ားနွင့္ လက္ရွိအထက္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားေတြ႔ဆံုျပီး ကိုယ္ပိုင္အျမင္ရွဴေထာင့္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုဖလွယ္နို္င္မည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

တတိယေျမာက္အတန္းမွေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္သင္တစ္ပတ္တာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မွဴေၾကာင့္ ပထမဆံုးေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကံဳကိုရရွိနိုင္ပါသည္။

 

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ အဆင့္သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းနွင့္ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးတကၠသုိလ္ အေကာင္းဆံဳး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရနိုင္သည့္ ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲနွင့္အဆင့္ခ်င္းတူညီေနပါသည္။