ျပင္သစ္စကားမေျပာတတ္လည္းစိတ္မပူပါနွင့္!

သင္ၾကားမွဴ၏ သံုးပံုနွစ္ပံုမွာ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျပီး ၊ သံုးပံု တစ္ပံုမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးမ်ား ဘာသာစကားနွစ္မိ်ဳးေျပာတတ္ရန္မွာ စာသင္နွစ္တိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းတိုင္းတြင္ နိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအား ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။၂၀၁၉-၂၀၂၀ မွစတင္ကာ အတန္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း လိုအပ္သည္မ်ား ရိုင္းပင္းကူညီျခင္းစနစ္အတိုင္းစတင္က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 

အတန္းထဲတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ နိုင္ငံျခားဘာသာစကားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းစီစဥ္သြားပါမည္။

 

ဘာသာစကား

အပတ္စဥ္သင္ၾကားမည့္နာရီ

သက္ဆိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား

ျမန္မာဘာသာစကား

တစ္နာရီ

ေက်ာင္းသားအားလံုး

စပိန္ဘာသာစကား

နွစ္နာရီခြဲ

ငါးတန္းေျမာက္မွစ၍

ဂ်ာမာန္ဘာသာစကား

နွစ္နာရီခြဲ

ငါးတန္းေျမာက္မွစ၍

 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ေက်ာင္းမွ သင္တန္းေပးမွဴမ်ားနွင့္အတူ Cambridge မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို လည္းရရွိနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္စကားမေျပာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ DELF အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္းရရွိနိုင္ပါသည္။ 

 

နိုင္ငံျခားဘာသာစကားေျပာစနစ္

 

ျပင္သစ္နိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ျပင္သစ္စကားမေျပာတတ္သူမ်ား ၊ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ျပင္သစ္ဘာသာစကားအား နိင္ငံျခားဘာသာစကားအသြင္နွင့္ေရာ ျပင္သစ္ေက်ာင္းသံုးဘာသာစကားအသြင္နွင့္ပါ သင္ၾကားေပးျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိပါသည္။

 

ျပင္သစ္ဘာသာစကားအားမသိေသးေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ကို အဓိကထားဦးစားေပး သင္ၾကားေပးေနသလို သင္ယူေနဆဲျဖစ္ေသာကေလးမ်ားကိုပါ တိုးတက္ေအာင္ ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ သင္ၾကားမွဴပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာနိုင္ရန္ ေက်ာင္းတြင္ ေလ့က်င့္ေပးေနပါသည္။

 

ျပင္သစ္စာသင္ယူရာတြင္ ပိုမိုယံုၾကည္မွဴရွိလာေစရန္ ၊ အေျပာစြမ္းရည္ အၾကားစြမ္းရည္မ်ားနွင့္အတူ အဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ားဖြဲ႔ကာ နုိင္ငံျခားဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းစနစ္အတိုင္းသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

 

ထိုစနစ္သည္ ကေလးမ်ား၏အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပင္ကုိယ္ အရည္အေသြးမ်ားပိုမိုျမင့္မားလာေစပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ျပင္သစ္စာအဆင့္ကို ဆန္းစစ္ျပီးလွ်င္ ဆရာ ဆရာမမ်ားနွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ပါဝင္ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္တိုးတက္လာေသာျပင္သစ္စာ အရည္အေသြးအေလွ်ာက္ သင္ယူရမည့္အတန္းခ်ိန္ေလွ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ပိုမိုသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ anne.bougault@lfir.org သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္း  နိုင္ပါသည္။