ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပလွဴပ္ရွားမွဴမ်ား

 

နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း မူလတန္းၾကိဳ ဒုတိယေျမာက္နွစ္မွစတင္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ လွဴပ္ရွားမွဴမ်ားစြာကို ေက်ာင္းမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ အားကစား ၊ အနုပညာ ၊ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကို စိတ္တိုင္းၾကေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပလွဴပ္ရွားမွဴေၾကးသည္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေသာ လွဴပ္ရွားမွဴေပၚမူတည္၍ နွစ္တစ္ဝက္စာ ေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၅၀ ၾကား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၾကိဳက္နွစ္သက္သေလာက္ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္နွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို secretaire@lfir.org တြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းနုိင္ပါသည္။

 

ရုပ္ရွင္၊ ဟင္းခ်က္ျခင္း၊ ကေလးကိုယ္လက္လွဴပ္ရွားမွဴ၊ ေယာဂ၊ နံရံတြယ္ကပ္ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ေဘာလံုး၊ ဘက္စကက္ေဘာ ၊ စက္ရုပ္တီထြင္မွဴ၊ အာဘမ္အက….ၾကိဳက္နွစ္သက္သလိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။

 

 

၂၀၁၉စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ အဓိကအားကစား အသင္း သံုးမ်ိဳး ေဘာလံုး၊ ဘက္စကက္ေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္ မ်ားထဲမွၾကိဳက္နွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။အားကစားမ်ားကို တစ္ပတ္နွစ္ၾကိမ္ ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ျပိး အားကစားဝတ္စံုအပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လညး္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။တစ္နွစ္တာအတြက္ အသင္းဝင္ေၾကးမွာ အသင္းတစ္မ်ိဳးကို ၄၅၀ေဒၚလာ ကုန္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားျပားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ secretaire@lfir.org သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။